Poradnia dziecka - Pruszcz

PORADNIA DZIECKA ZDROWEGO


SZCZEPIENIA

Szczepienia dzieci odbywają się w Punkcie Szczepień w wyznaczonych godzinach dla dzieci zdrowych, po uprzedniej rejestracji i badaniu lekarskim.

Szczepienia prowadzą pielęgniarki: Agnieszka Wawrynowicz, Joanna Kondrat

Szczepienia dzieci do lat 6-ciu odbywają się w obecności rodziców.

Dzieci starsze mogą być szczepione w obecności opiekuna, jeżeli dostarczy on zgodę na szczepienie podpisaną przez rodziców. Druk zgody do pobrania w przychodni.

Przypominamy o obowiązkowych szczepieniach dzieci z roczników:

  • 2006 - tężec-błonica
  • 2011 - tężec-błonica-krztusiec
  • 2019 - tężec-błonica-krztusiec-poilo-odra-świnka-różyczka

Informacje o szczepieniach można znaleźć na stronie internetowej: www.szczepienia.pl

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne, natomiast szczepienia zalecane są płatne, a ceny szczepionek są podane poniżej:


Cennik od 01.06.2024 roku:


Szczepionka                                                                                                                                                                         Cena

BEKSERO440,00
INFANRIX IPV+Hib (5w1) 180,00
PENTAXIM (5w1) 170,00
INFANRIX HEXA (6w1) 260,00
VARILRIX (ospa)  280,00
ROTARIX (rotawirus) 340,00
NIMENRIX (meningokogi)
260,00
ENGERIX B 20mg (WZW B)  100,00
HAVRIX Junior (WZW A) 150,00

APEXXNAR

490,00

GARDASIL

480,00
PREVENAR (pneumokoki) 300,00
TĘŻĘC

65,00


BILANSE

Badania bilansowe dzieci w 2, 4 ,6 roku życia są wykonywane w godzinach dzieci zdrowych.

Dzieci starsze w wieku 10,14,16 lat mogą zgłaszać się na badania profilaktyczne we wszystkich godzinach pracy przychodni .Obecność rodziców podczas badań profilaktycznych jest obligatoryjna.

PATRONAŻE

Wizyty patronażowe położnej środowiskowej u noworodków są wykonywane w domu pacjenta po uprzednim zgłoszeniu w rejestracji.

Wizyty patronażowe lekarskie odbywają się w przychodni w 3 tygodniu życia dziecka ,rejestracja do Poradni Dziecka zdrowego z 7-dniowym wyprzedzeniem.


Upoważnienie

Do pobrania - druk upoważnienia do obecności innej niż OPIEKUN PRAWNY osoby przy badaniach małoletniego

Pobierz upoważnienie.pdf
ZAŚWIADCZENIA DO ŻŁOBKA/PRZEDSZKOLA/SZKOŁY


BRAK OBOWIĄZKU PRAWNEGO DO WYSTAWIENIA ZAŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA DZIECI W ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLU I SZKOLE


Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi o tym, że placówki oświatowe mają prawo żądać tego typu zaświadczeń,

a lekarze obowiązek je wystawiać. Nadal jednak bardzo wiele placówek, zwłaszcza publicznych, przed przyjęciem dziecka lub gdy wraca

ono po chorobie, prosi rodziców o przyniesienie zaświadczenia, że ich pociecha jest zdrowia i już nie zaraża.

Lekarze rodzinni przekonują rodziców, że takie zaświadczenia nie tylko nie są konieczne, ale żądanie tych dokumentów nie ma żadnej podstawy prawnej.

Dyrektorzy placówek powołują się natomiast na zapisy swoich statutów czy regulaminów.


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w swym art.16 ust.1 pkt1

wskazuje świadczenia, jakie nie przysługują świadczeniobiorcom korzystającym z publicznej opieki zdrowotnej, świadczeniobiorcy

na podstawie ustawy nie przysługują: orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia

lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy,

kontynuowaniem nauki (bilans zdrowia), uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach

sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu

pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała

związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydawane na życzenie rodziców i potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do

pobytu dziecka w szkole, przedszkolu czy żłobku, nie jest świadczeniem gwarantowanym ze środków publicznych, dlatego lekarz nie ma

obowiązku go wystawić.
ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE DO ŻŁOBKA


Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna przedstawia,

w formie oświadczenia lub zaświadczenia dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.Podstawa prawna: Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 Dz.ust. 2011 Nr 45. Poz. 235 ,

Art. 3a ust. 1 pkt 6 ustawyOrganizacja szczepień w okresie stanu epidemicznego

Ze względu na stan epidemiczny na terenie całego kraju przebieg wizyty szczepiennej będzie inny niż dotychczas.
Do przychodni może zgłosić się z dzieckiem tylko jeden z rodziców ubrany w maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.


Podczas wejścia do przychodni będzie mierzona temperatura ciała rodzica i dziecka termometrem bezdotykowym.
Następnie zostanie przeprowadzone badanie pielęgniarki i lekarza, a po zakwalifikowaniu dziecka odbędzie się szczepienie.


Wszelkie pytania na temat rozwoju dziecka,sposobu karmienia i innych problemów będzie można dodatkowo zadać przez telefon w ramach teleporady już po opuszczeniu przychodni.


W poradni nie będzie możliwości kontaktu z żadnymi postronnymi osobami.

Personel medyczny będzie  zabezpieczony w środki ochrony osobistej a po każdej wizycie będzie przeprowadzana bieżąca dezynfekcja powierzchni i przedmiotów.


Szczepienia są wykonywane wg. codziennie aktualizowanego grafiku.